OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 30.06.2017. godine
Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat FakultetaO B J A V LJ U J EAZRA ČIČKUŠIĆ, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:"Zdravstvena ispravnost vode sa javnih česmi na području Tuzlanskog kantona“na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dana 14.07.2017. godine sa početkom u 12,00 sati, pred Komisijom u sastavu:1.Dr. sc. Snježana Hodžić, vanredni profesor, predsjednik,
za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“,
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu;
2.Dr. sc. Anesa Jerković - Mujkić, redovni profesor, mentor/član
za užu naučnu oblast „Mikrobiologija i biologija ćelije“,
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu;
3.Dr. sc. Fatima Numanović, redovni profesor, član,
za nastavne predmete „Medicinska mikrobiologija sa imunologijom“ i „Medicinska     mikrobiologija sa parazitologijom“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.

 


REZIME RADAU ovom istraživanju ispitivana je mikrobiološka kvaliteta vode sa javnih česmi na području Tuzlanskog kantona. Istraživanje je provedeno u dva perioda: u razdoblju od juna do oktobra 2015. godine i od januara  do aprila 2016 godine. Istraživanje je obuhvatilo 40 javnih česmi sa 13 opština Tuzlanskog kantona i to: 8 javnih česmi sa područja opštine Živinice, 5 sa opštine Banovići, 6 sa opštine Lukavac, 7 sa opštine Tuzla, 3 sa opštine Kalesija, po 2 javne česme sa područja opština Kladanj, Gračanica i Srebrenik te po 1 javna česma sa područja opština Sapna, Teočak, Čelić, Gradačac i Doboj Istok. Od bakterioloških analiza kao pokazatelja higijenske ispravnosti vode za piće, praćeni su sljedeći parametri: ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija na 22⁰C i 37⁰C u 1ml; broj koliformnih bakterija, broj koliformnih bakterija fekalnog porijekla, broj fekalnih streptokoka, određivanje bakterija Escherishia coli, sulfitoredukujućih klostridija i Pseudomonas aeruginosa. Analizom 40 javnih česmi na području Tuzlanskog kantona utvrdili smo da su 67,5 % uzoraka u ljetnom i 75% uzoraka u zimskom periodu bakteriološki  neispravni. Dobiveni rezultati upozoravaju da vode sa većine javnih česmi na Tuzlanskom kantonu ne zadovoljavaju propisane standarde, a needuciranost stanovništva o rizicima korištenja nesigurnih izvora vode za piće dovodi do toga da jako veliki broj koristi upravo te vode kao jedine izvore pitke vode.