Centar za podršku studentima sa posebnim potrebama


 

Sjedište Centra za podršku studentima sa posebnim potrebama je u Tuzli, Ul.Univerzitska broj 1, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, a njegov cilj je da osigura studentima sa posebnim potrebama jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima.

 

Centar osigurava studentima mogućnost da ispune svoj puni potencijal na sljedeći način:


-    koordiniranjem akademskim prilagodbama i servisima podrške,
-    promoviranjem samostalnosti i samozastupanja,
-    osiguravanjem informacija i upućivanjem na mehanizme za ostvarivanje prava studenata sa posebnim potrebama.
 


Svoju djelatnost Centar za podršku vrši u okviru sljedećih aktivnosti:
 


-    pružanje stručne pomoći studentima sa invaliditetom i posebnim potrebama na Univerzitetu u Tuzli, te sistematski pristup u zadovoljavanju obrazovnih i socijalno-psiholoških potreba navedenih studenata, kao i praćenje njihovih potreba radi poboljšanja uvjeta smještaja i studiranja (uz studente sa oštećenjima vida i sluha te tjelesnom invalidnošću, uključiti i studente sa hroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja, te ugrožene grupe kao što su etničke manjine, studente u akademski nepovoljnom i lošem socio-ekonomskom položaju, koji koji imaju iskustvo nasilja, traume i sl.)
-    unapređivanje međunarodne suradnje i razmjene studenata s invaliditetom (u saradnji s Uredom za međunarodnu suradnju),
-    pružanje stručne pomoći pri prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata
-   saradnja s partnerima: nadležnim ministarstvima, gradom, udruženjima studenata i osoba sa invaliditetom i udruženjima koje programski djeluju u korist osoba sa invaliditetom te stručnjacima,
-    prikupljanjem informacija o broju studenata sa invaliditetom i izradom baze podataka u svrhu planiranja aktivnosti,
-    imenovanje, edukacija i koordiniranje rada članova Odbora za podršku na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli,
-    savjetovanje i osnaživanje brucoša sa invaliditetom/posebnim potrebama, kao i njihovih roditelja u svrhu samoaktualizacije,
-  proučavanje zakonske regulative koja određuje status osoba sa invaliditetom radi pružanja pravne pomoći studentima sa invaliditetom,
-  iniciranje izmjena zakonskih i podzakonskih akata koji studente sa invaliditetom sprječavaju u realizaciji njihovih prava i obaveza,
-   obavljanje ostalih aktivnosti u cilju ostvarenja osnovnih zadataka u skladu sa zakonom i općim aktima Univerziteta.


Pozivamo Vas da svojim sugestijama i prijedlozima doprinesete radu Centra. Za sve dodatne informacije, sugestije i komentare možete nas kontakirati putem e-mail adresa: alma.dizdarevic@untz.ba  ili meliha.bijedic@untz.ba.