Objavljeni javni konkursi Ministarstva civilnih poslova bih za dodjelu grant sredstava

Ured za pitanja NIR-a
Tel/Fax:035 300528
E-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 10.04.2014.

 OBJAVLJENI JAVNI KONKURSI MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BIH ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA

http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=4819&langTag=bs-BA

 


Na osnovu člana 9. stav (6) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 104/13), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Herecegovine objavilo je danas javne pozive za prijavu projekata za:


- „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2014. godinu,
- Sufinansiranje projekata u oblasti „Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2014.godinu,
- Dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7“ za 2014.godinu,
- Sufinansiranje projekata u oblasti „Međunarodne kulturne saradnje“ za 2014. godinu i
-  „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2014.godinu.


Javni poziv biće otvoren dvadeset jedan dan od dana objavljivanja, tj. od 09.04. do 30.04. 2014. godine. Zahtjevi sa dokumentacijom navedenom u javnom konkursu koji je objavljen na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH, dostavljaju se u zapečaćenim kovertama na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3, sa naznakom na koji konkurs se prijava odnosi.


Komisija će uzeti u razmatranje zahtjeve koji su podneseni u roku sa kompletnom potrebnom dokumentacijom, uz uredno popunjen Aplikacioni obrazac i Obrazac za budžet.


Vrednovanje projekata vršiće se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva  www.mcp.gov.ba .


Odluke o kriterijima za sufinansiranje projekata za 2014.godinu na bazi koje su objavljeni konkurs  mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH
- http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=108&pageIndex=1
- http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_sport/default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=108&pageIndex=1