OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 12.12.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Muzafer Brigić, dipl.oec., dana 12.01.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


„Uticaj intrapoduzetničkih aktivnosti na izgradnju i održavanje konkurentskih prednosti proizvodnih preduzeća“,


pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Bahrija Umihanić, redovni profesor,  za užu naučnu oblast “Menadžment i upravljanje”,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr.sc. Adil Kurtić, professor emeritus, za užu naučnu oblast  “Menadžment i upravljanje”,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor/član, 
3. Dr.sc. Sabina Đonlagić Alibegović, docent, uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje”,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.