OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 06.04.2017. godine


Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat FakultetaO B J A V L J U J EIsmar Brakmić, diplomirani ekonomista, javno će braniti  završni magistarski rad, pod naslovom:„Utjecaj reforme javnog sektora na ekonomski rast Bosne i Hercegovine“u srijedu 26.04.2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 11,00 sati pred Komisijom u sastavu:   1. Dr.sc. Zijad Džafić, vanredni profesor, predsjednik,
uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika“,
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli;
2. Dr.sc. Kadrija Hodžić, redovni profesor, mentor/član,
uža naučna oblast „Ekonomska teorija“ (Ekonomska teorija i politika),
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli;
3. Dr.sc. Amra Babajić, docent, član,
uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika“,
Ekonomski fakultet  Univerziteta u Tuzli.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Merim Kasumović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika ” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.REZIME RADAPredmet istraživanja završnog rada odnosi se na reformu javnog sektora i njene efekte na ekonomski rast Bosne i Hercegovine.

Iako je ekonomija Bosne i Hercegovine zbog ratnih devastacija bila dovedena u stanje kliničke smrti, koncept ekonomskog oporavka Bosne i Hercegovine znatno je složeniji. Cilj procesa revitalizacije ekonomije Bosne i Hercegovine je postizanje što liberalnijeg i harmoniziranijeg javnog sektora u nacionalnim i međunarodnim okvirima koji će potpomoći i biti podstrek ekonomskom rastu Bosne i Hercegovine.Ostvarenje tog cilja moguće je jedino ako se obezbijedi povjerenje javnosti da će reforma javnog sektora biti izvedena do kraja s predvidivim posljedicama, te da će omogućiti napredak i boljitak za cijelu BiH.
Da bi se potaknuo ekonomski rast, a time i razvoj Bosne i Hercegovine potrebno je sprovesti reformu javnog sektora koja zahtijeva korjenite promjene. Učinkovit javni sektor neophodan je za razvoj zemlje i njen ekonomski prosperitet. Bosna i Hercegovina, jedna od najmanje razvijenih zemalja u regiji poznatoj kao Zapadni Balkan ili Jugoistočna Evropa, treba ovakvu reformu još i više, budući da je ona uslov za pridruživanje Evropskoj uniji, što je jedan od rijetkih zajedničkih ciljeva slabe i etnički podijeljene države. Reforma je potrebna da bi se omogućio prosperitet, ali i dosegnule vrijednosti modernog javnog sektora.
Magistarski rad sistemski je podijeljen na pet međusobno povezanih dijelova.
U prvom dijelu rada pojašnjenaje administrativno-teritorijalna uređenost i organizacija Bosne i Hercegovine, te pojmovi javnog sektora, javnih prihoda /rashoda i obim javnog finansiranja u Bosni i Hercegovini.
U drugom dijelu rada pojašnjeni su teorijski aspekti ekonomskog rasta sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu.U tom kontekstu, analizirani su osnovni makroekonomski pokazatelji kao što su GDP, GDPpc, vanjskotrgovinska razmjena, zaposlenost/nezaposlenost.
U trećem dijeluanalizirani su osnovni koraci reforme javnog sektora, kao i očekivani i postignutiefekti provedenih reformskih procesa.
U četvrtom dijelu rada prezentovani su rezultati analize utjecaja reforme javnog sektora na ekonomski rast Bosne i Hercegovine, odnosno identifikovani su ključni indikatori i smjernice za unapređenje funkcionalnosti i efikasnosti javnog sekora Bosne i Hercegovine.
U petom dijelu rada pojašnjena je specifična veza između reforme javnog sektora i ekonomskog rasta, te je dat prikaz i ocjena trenutnog stanja reforme javnog sektora Bosne i Hercegovine.Uzimajući u obzir složenost organizacije javnog sektora, utvrđene su implikacije efekata reforme javnog sektora na ekonomski rast Bosne iHercegovine.

Na osnovu provedenog istraživanja potvrđena je osnovna istraživačka hipoteza koja glasi: „Jačanjem mehanizama za reformu javnog sektora stvara se okruženje koje podstiče ekonomski rast Bosne i Hercegovine“.

Ključne riječi: javni sektor, reforma, ekonomski rast, javni prihodi/rashodi, javno finansiranje, Akcioni plan.