OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 


OBJAVLJUJE

 


Irena Božić, dipl. oec. branit će magistarski rad pod naslovom

 

“Finansiranje investicionih projekata emisijom municipalnih obveznica“

 

dana 11.01.2017. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:


1. Dr. sc. Izudin Kešetović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Finansije“ (Finansije i finansijska politika)
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik
2. Dr. sc. Emira Kozarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. mentor/član
3. Dr. sc. Sead Omerhodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član,

 REZIME RADA


Magistarski rad pod naslovom »Finansiranje investicionih projekata emisijom municipalnih obveznica« urađen je na 191 stranici A4 formata, od čega se 170 stranica odnosi na osnovni tekst, 11 stranica na popis korištene literature, 8 stranica na prilog te dvije stranice na popis slika tabela i grafikona. Strukturu rada, uz uvod, zaključna razmatranja, popis korištene literature, popis slika, tabela i grafikona te priloga, čini četiri međusobno povezana dijela u kojima se vrši razrada i verifikacija centralne istraživačke hipoteze i istovremeno realizuju opšti i operativni ciljevi istraživanja. U popisu korištene literature navode se 117 različita izvora (knjige, publikacije, izvještaji i članci, magistarski radovi i doktorske disertacije, (pod)zakonska regulativa, te brojne Internet stranice, koje nisu numerički nabrojane). Takođe, u radu je sadržano 5 slika, 26 tabela i 13 grafikona.

Realizacija krupnih investicionih projekata zahtijeva veliki obim finansijskih sredstava, koje jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju iz različitih izvora, uglavnom zaduženjem kod poslovnih banaka. Zbog velikog kvantuma potrebnih finansijskih sredstava, kao i dugog perioda realizacije ovog tipa projekata, pogodan način zaduženja za jedinice lokalne samouprave, u ovu svrhu, je i emisija municipalnih obveznica. Predmet istraživanja u odnosnom magistarskom radu usmjeren je na analizu i komparaciju ova dva, najčešće korištena, načina zaduženja jedinica lokalne samouprave, odnosno nižih organa vlasti. Emisija municipalnih obveznica se u zemljama sa razvijenim tržištima kapitala koristi u mnogo većem obimu nego u zemljama gdje su tržišta kapitala „siromašna“, kako po širini tako i po dubini. Shodno tome, opšti cilj rada odnosi se na analiziranje specifičnosti emisije municipalnih obveznica te na utvrđivanje pozitivnih efekata emisije koji se reflektuju na emitenta, ali i načina na koji se pozitivni efekti odražavaju na cjelokupnu društvenu zajednicu unutar jedne zemlje. Poseban značaj rada, osim što predstavlja jedan od rijetkih koji obrađuju tematiku emisije municipalnih obveznica na bosanskohercegovačkom tržištu, ogleda se u činjenici da su, kako na osnovu konsultovanja referentne literature tako i na osnovu empirijskog istraživanja načina zaduživanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, kao i vlastitih iskustava istih u vezi sa emisijom municipalnih obveznica, rasvijetljeni faktori koji usporavaju razvoj tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini. Poseban akcenat je stavljen na faktore koji utiču na mali procenat zaduženja jedinica lokalne samouprave emisijom municipalnih obveznica, kao i uslove koje je potrebno ostvariti, a koji će uticati na progresivnije korištenje ovog načina zaduženja.

Ključne riječi: tržište kapitala, jedinice lokalne samouprave, zaduženja kod poslovne banke, municipalne obveznice, investicioni projekti