Održana dvodnevna diseminacijska radionica u okviru Tempus projekta BHQFHE u Sarajevu

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 24.01.2017. god.

 

 


Dvodnevna diseminacijska radionica u okviru Tempus projekta BHQFHE održana je u SARAJEVU u  rektoratu Univerziteta u Sarajevu dana  23. i 24. 01.2017.

 

 

 


Cilj konferencije bio je predstavljanje rezultata projekta, ali i podizanje svijesti javnosti a posebno akademske zajednice o primjeni Kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine (KOBiH) u visokom obrazovanju i potrebe za kurikularnom reformom. Tempus projekt “BHQFHE“ ima za glavni cilj da podrži daljnu strukturnu reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tako što će omogućiti razvoj ali i primjenu Kvalifikacijskog okvira u BiH u visokom obrazovanju u skladu sa Akcionim planom za izradu KOBiH 2016-2020. KOBiH je usaglašen sa a koji će  Evropskim kvalifikacijskim okvirom za cjeloživotno učenje“ (EQF) kao i Okvirom kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja (QF-EHEA). Projekat će da predloži modele za implementaciju Kvalifikacijskog okvira u BiH za visoko obrazovanje modernizacijom izrade studijskih programa temeljenim na ishodima učenja  usklađenim sa sa standardima kvalifikacija.


Dugoročno, ovaj projekt osigurava jačanje institucionalnih kapaciteta za kontinuirani razvoj i modernizaciju Kvalifikacijskog okvira u BiH (KOBiH) u visokom obrazovanju, kao i kreiranje modela provođenja Kvalifikacijskog okvira i razvoj standarda kvalifikacija. Poseban akcent u projektu je stavljen na jačanje kapaciteta institucija visokog obrazovanja za pisanje ishoda učenja u skladu sa usvojenim Dablinskim deskriptorima KOBiH te na razvoj novih i poboljšanje postojećih studijskih programa.


Na konferenciji su predstavljeni dva prirucnika koja su nastala u okviru BHQFHE projekta:
– Prirucnik za primjenu KOBiH u visokom obrazovanju
– Priručnik dobre prakse za pisanje ishoda ucenja u visokom obrazovanju.


Pored ova dva priručnika predstavljen je i Algoritam za dizajniranje ishoda učenja kao i pojmovnik vezan za KOBiH.


Tokom konferencije partnerski univerziteti su prezentirali metodologiju kao i procedure na koji nacin se doslo do modela  standarda kvalifikacija (izabrana su 18  studijska programa za koje su razvijeni standardi kvalifikacija za sva tri ciklusa: bachelor, master i PhD za svaku od naucnih oblasti. Prirodne nauke, tehničke nauke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke nauke te društvene i humanističke) kao i studijskih programa koji su urađeni na ishodima ucenja (12 primjera, pilot studijskih programa koji su u skladu sa KOBiH temeljeni na ishodima ucenja).


U projektu BHQFHE učestvuje šest Univerziteta iz Bosne i Hercegovine (Bihać, Tuzla, Zenica, Mostar, Džemal Bijedić i Istočno Sarajevo), Univerzitet u Splitu, Ministarstvo nauke, obrazovanja i sporta Hrvatske, Udruženje poslodavaca Bosne i Hercegovine, Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine, CEENQA - Mreža agencija za osiguranje kvaliteta Centrale i Istočne Evrope, Agencija za zapošljavanje BiH, Centar za informiranje i priznavanje kvalifikacija BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Univerzitet Lleida, Univerzitet Northampton, Univerzitet Paderborn i Univerzitet Limerick. Više informacija možete potražiti na web stranici projekta www.bhqfhe.eu.