OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
Tuzla, 06.06.2017. godine
Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat FakultetaO B J A V LJ U J ESELMA BERBIĆ, bachelor oec., javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:"Uticaj korporativnog imidža na kupovinu usluga osiguravajućih društava"na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dana 14.06.2017. godine sa početkom u 11,00 sati, pred Komisijom u sastavu:1.Dr. sc. Mustafa Sinanagić, redovni profesor, predsjednik,
za užu naučnu oblast „Marketing“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;
2.Dr. sc. Ermina Smajlović, vanredni profesor, mentor/član,
za užu naučnu oblast „Marketing“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;
3.Dr. sc. Safet Kozarević, redovni profesor, član,
za užu naučnu oblast oblast „Kvantitativna ekonomija“,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Beriz Čivić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Marketing” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADAPotreba za obezbjeđenjem ekonomske zaštite, kako fizičkih tako i pravnih lica, nameće primarnu ulogu osiguravajućih društava današnjice. Naime, zaštita lične imovine, mobilizacija finansijskih sredstava i permanentno poboljšanje uslova života determiniše osnovnu funkciju djelovanja osiguravajućih društava. Povećavanjem vrijednosti materijalnih dobara, koja su uglavnom predmet sklapanja ugovora o osiguranju, usložnjava donošenje odluke o kupovini ove vrste usluge ispoljene od strane osiguranika zbog rizika neisplate štete. Klijenti su često u dilemi prilikom izbora adekvatnog i sigurnog osiguravajućeg društva radi njihove nejasne tržišne profilacije.

Zbog toga, da bi obezbijedilo kontinuitet poslovnog uspjeha, osiguravajuće društvo se mora diferencirati u odnosu na ostale tržišne aktere, a to se može postići kreiranjem jasnog i pozitivnog vlastitog imidža. Pozitivan imidž, koji je jasno profilisan, može doprinijeti izdvajanju osigravajućeg društva od direktnih tržišnih konkurenata, ali i otkloniti distancu i otuđivanje osiguravajućeg društava i ciljne javnosti. Kroz jak korporativni imidž, osiguravajuće društvo generiše pozitivnu sliku o sebi u očima njegove ciljne javnosti. Takođe, važnu ulogu u kreiranju pozitivnog imidža zauzima interakcija odnosa i višeslojnost komunikacije odnosno proces stvaranja i transfera imidža u velikoj mjeri je potpomognut adekvatnom primjenom integriranih korporacijskih komunikacija.

Nerijetko, imidž predstavlja posljedicu doživljenog, a ne stvarnog kvaliteta osiguravajućeg društva. Taj psihološki fenomen direktno određuje poslovno ili tržišno ponašanje prema usluzi osiguravajućeg društva ali i samom osiguravajućem društvu. Može biti pozitivna i negativna, a predstavlja kategoriju koja je promjenjivog karaktera. Takođe, imidž osiguravajućih društava može nastati i kao rezultat brojnih neplaniranih situacija na koje menadžment nema direktni uticaja. No, u procesu kreiranja jakog imidža potpomaže jasno definisan korporativni identitet osiguravajućeg društva koji menadžment treba da u potpunosti kontroliše. Dobar korporativni identitet će vizuelno izdvojiti i diferencirati osiguravajuće društvo i njegove usluge od tržišnih konkurenata, te uz pomoć imidža dovesti do unapređenja konkurentske pozicije i povećanja ostvarenja dugoročnog profita osiguravajućeg društva odnosno ojačat će njegove tržišne performanse. To upućuje da je imidž osiguravajućeg društva nedjeljiv od njegovog identiteta. Iz svega iznesenog je i proizašao opšti cilj rada kojim treba da se utvrde determinante odlučivanja klijenata pri kupovini usluga osiguravajućih društava s posebnim fokusom na značaj korporacijskog imidža kompanije.


Ključne riječi: osiguravajuće društvo, korporativni imidž, instrumenti imidža, uticaj korporativnog imidža