OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 16.06.2017. godine

 O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Bašić Denjagić dr Mirela, dana 14.07.2017. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Komparativna analiza uticaja i učestalosti etioloških faktora za nastanak ulkusne bolesti»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Enver Zerem, redovni profesor za nastavni predmet “Interna medicina“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Nada Pavlović-Čalić, vanredni profesor za nastavni predmet „Interna medicina“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3.dr.sc. Nermin Salkić, vanredni profesor za nastavni predmet „Interna medicina“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.