OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 20.09.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Alisa Babajić, dana 14.10.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


„Petrološke i geohemijske karakteristike bazičnih efuzivnih stijena Konjuha i Majevice“.


pred Komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Sejfudin Vrabac, redovni profesor, uža naučna oblast Geologija ekv. 'Regionalna geologija',
Rudarsko- geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjdnik,
2. Dr.sc. Danica Srećković- Batoćanin, vanredni profesor, Departman za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju i geohemiju,
Rudarsko-geološki fakultet Beograd, Univerzitet u Beogradu, član,
3. Dr.sc. Vesna Matović, vanredni profesor, Departman za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju i geohemiju,
Rudarsko-geološki fakultet Beograd, Univerzitet u Beogradu, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog  fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.