OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 13.04.2016. godine
 O B J A V LJ U J Eda će mr.sc. Avdagić Pirić dr Melika dana 03.06.2016. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Poremećaji srčanog ritma i provođenja u bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Fahir Baraković, redovni profesor za nastavni predmet „Interna medicina”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr. sc. Zumreta Kušljugić, redovni profesor za nastavni predmet „Interna medicina'',
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3. dr. sc. Senaid Trnačević, redovni profesor za nastavni predmet „Interna medicina'',
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.