OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 18.04.2017. godine

O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Selma Altumbabić, dana 18.05.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Karakteristike glasa kod pacijenata sa oboljenjima tiroidne žlijezde»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Amela Ibrahimagić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Lejla Junuzović-Žunić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i mentor;
3.dr.sc. Šekib Umihanić, docent za nastavni predmet „Otorinolaringologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
 


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 13,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.