OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.12.2016. godine

 


O B J A V LJ U J Eda će mr.sc. Merim Aličić, dipl.ing.maš., dana 10.02.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Uticaj sistema za mokro odsumporavanje dimnih plinova na vlastitu potrošnju energije termoelektrane»,

 

pred Komisijom u sastavu:
 


1. dr. sc. Sead Delalić, redovni profesor za užu naučnu oblast ''Energetska postrojenja i ekologija'',
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr. sc. Sandira Eljšan, vanredni profesor za užu naučnu oblast ''Toplotna i fluidna tehnika'',
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr. sc. Izet Alić, redovni profesor za užu naučnu oblast ''Toplotna i fluidna tehnika'',
Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedijalnoj sali Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 10,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.