OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.02.2017. godine
 O B J A V LJ U J Eda će mr. sc. Damir Aličić, dipl. inž. prehrambene tehnologije, dana 15.04.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Antioksidativni kapacitet karakterističnih vrsta polena sa područja Tuzlanskog kantona»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr.sc. Midhat Jašić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Nutricionizam“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr.sc. Drago Šubarić, redovni profesor za naučno polje „Biotehničke znanosti, polje: Prehrambena tehnologija, grana Inženjerstvo“,
Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku, član i
3. dr.sc. Ramzija Cvrk, docent za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija“,
Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se na Tehnološkom fakultetu Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.