Aktivnosti i poslovi Ureda


Aktivnosti Ureda za nastavu i studentska pitanja:

 

- u skladu sa utvrđenom politikom u oblasti nastavnog procesa utvrđuje prijedloge i predlaže Senatu i Rektoru
  odgovarajuća rješenja, nalaže i preduzima mjere za realizaciju naučno – nastavnog procesa;


- koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta koje se tiču planova pokrivenosti nastave i njihove implementacije, te daje
  odgovarajuće prijedloge i izvještaje Senatu i Rektoru;


- koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta koje se odnose na kontinuiranu provjeru znanja studenata i raspored
  ispitnih rokova, te njihovu implementaciju za narednu akademsku godinu, dajući odgovarajuće prijedloge i izvještaje
  Senatu i Rektoru;


- koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta koje se tiču izrade i implementacije rasporeda nastave po organizacionim
  jedinicama i prati redovnost i kvalitet odvijanja nastave, te u tome smislu daje odgovarajuće prijedloge i izvještaje
  Senatu i Rektoru;


- neposredno izrađuje materijale za odgovarajuće organe Univerziteta za koje je Ured za nastavu i studentska pitanja
  nadležan;


- koordinira aktivnosti na nivou Univerziteta koje se tiču angažovanja spoljnih saradnika u nastavi, te daje odgovarajuće
  prijedloge Senatu i Rektoru;


- vrši koordinaciju aktivnosti na nivou Univerziteta koje se odnose na utvrđivanje nastavnih planova i programa te prati
   njihovu implementaciju, pa u datome smislu podnosi odgovarajuće prijedloge Senatu i Rektoru;


- najmanje jednom godišnje, a po potrebi/na traženje i češće, podnosi Senatu i Rektoru izvještaje o realizaciji naučno –
  nastavnog procesa i prolaznosti studenata, kao i druge izvještaje za čijim sačinjavanjem i razmatranjem se ukaže
  potreba;


- rukovodi aktivnostima na nivou Univerziteta koje se tiču priprema za upis studenata na sva tri ciklusa studija, te
  podnosi odgovarajuće prijedloge i izvještaje o realizaciji odluka Senatu i Rektoru;


- priprema izradu i izdavanje Pregleda predavanja;


- predlagač je općih i pojedinačnih pravnih akata, koji su u vezi sa nastavom i studentskim pitanjima;


- učestvuje u pripremi sjednica Senata.

 

 


Ured za nastavu i studentska pitanja obavlja slijedeće poslove:

 

- organizuje i rukovodi radom Ureda za nastavu i studentska pitanja,

- predlaže i preduzima mjere za unapređenje nastavnog procesa,

- koordinira i predlaže Senatu pokrivenost nastave za narednu školsku godinu,

- koordinira i predlaže Senatu raspored ispitnih rokova za narednu školsku godinu

- koordinira aktivnosti na izradi rasporeda nastave po organizacionim jedinicima i praćenju redovnog odvijanja nastave,

- učestvuje u izradi materijala za nadležne organe iz nadležnosti Ureda,

- predlaže rektoru angažovanje spoljnih saradnika u nastavi,

- prati realizaciju izvršenja nastavnih planova i programa na fakultetima,

- najmanje dva puta godišnje podnosi rektoru Izvještaj o realizaciji naučno-nastavnog procesa i prolaznosti studenata na
  nivou Univerziteta,

- inicira aktivnosti na preispitivanju nastavnih planova i programa u skladu sa Zakonom i Pravilima Univerziteta,

- predlaže rektoru i nadležnim organima Univerziteta preduzimanje mjera i aktivnosti na podizanju kvaliteta nastave,

- vodi aktivnosti na pripremama za upis studenata u I godinu dodiplomskog studija,

-  priprema izradu i izdavanje Biltena i Pregleda predavanja

- jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu rektoru i Upravnom odboru,

- učestvuje u pripremi sjednica Senata,

- obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Ureda, a po nalogu rektora.