Akti

 

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 10.09.2015. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za  nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika  Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 10.09.2015. god.

 

P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika JU Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

 

P R A V I L N I K o radu Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.
 

  

P R A V I L N I K o popisu sredstava i izvora sredstava 
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

 

 

DODATAK DIPLOMI - TREĆI CIKLUS STUDIJA - OBRAZAC
DODATAK DIPLOMI - TREĆI CIKLUS STUDIJA - OBRAZAC

 

DODATAK DIPLOMI - DRUGI CIKLUS STUDIJA - OBRAZAC
DODATAK DIPLOMI - DRUGI CIKLUS STUDIJA - OBRAZAC

 

DODATAK DIPLOMI - OBRAZAC
DODATAK DIPLOMI - OBRAZAC

  

 

P R O C E D U R E rukovanja gotovim novcem 

Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

PRAVILNIK O PROCEDURAMA I NAČINU EVIDENTIRANJA I PLAĆANJA ULAZNIH FAKTURA 
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

Pravilnik o reprezentaciji i poklonima
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 06.01.2014. god.

  

PRAVILNIK o načinu formiranja cijena roba i usluga 
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

PRAVILNIK o uslovima prodaje u obavljanju trgovine na malo na Univerzitetu u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

  

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za polaganje ispita studenata u statusu imatrikulanta 
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

  

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.11.2018. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

 

Pravilnik o  korištenju mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

  

O D L U K A o dodjeli zvanja „počasni doktor nauka“ Univerziteta u Tuzli 
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 24.08.2011. god.

 

PRAVILNIK  o dodjeli počasnog zvanja profesor emeritus
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 26.09.2008. godine

 

 

PRAVILNIK o načinu formiranja repozitorija doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.10.2012. god.

 

PRAVILNIK O RADU SA KORISNICIMA USLUGA UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.06.2011. god.

 

 

P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 23.11.2011. god.

 

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TUZLI 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 13.06.2011. god.

 

 

LISTA SRODNIH STUDIJSKIH PROGRAMA ZA ODOBRAVANJE PRELAZAKA STUDENATA SA DRUGIH UNIVERZITETA, ODNOSNO SA SRODNIH STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA U TUZLI 
Lista je usvojena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2011. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.04.2018. god.

 

PRAVILNIK O MEĐUNARODNOJ MOBILNOSTI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.10.2012. god.

 

 

PRAVILNIK o  izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.12.2012. god.

 

PRAVILNIK o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 13.06.2011. god.

 

ODLUKA o visini naknade za troškove akademskog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 27.12.2011. god.

 

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE KVALIFIKACIJE U SVRHU NASTAVKA OBRAZOVANJA NA UNIVERZITETU U TUZLI - obrazac

 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

P R A V I L N I K O KUĆNOM REDU, PRAVIMA I OBAVEZAMA STUDENATA U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.05.2011. god.

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FORMI I GRAFIČKIM STANDARDIMA DIPLOME I DODATKA DIPLOME O ZAVRŠENIM CIKLUSIMA STUDIJA KOJE IZDAJE UNIVERZITET U TUZLI 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 17.02.2012. godine

 

PRAVILNIK o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplome o završenim ciklusima studija koje izdaje Univerzitet u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.10.2016. godine

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.10.2015. godine

 

Pravilnik o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.09.2011. godineSMJERNICE za inoviranje nastavnih planova i programa na fakultetima/akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2011/2012. godine
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

 

PROCEDURE donošenja i evaluacije studijskih programa
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

Tabele uz PROCEDURE donošenja i evaluacije studijskih programa 
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 
 

M J E R E za suzbijanje pojava korupcije 
Mjere su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.02.2011. godine

 

 

Pravilnik o vođenju registra domaćih publikacija
(maj 2010.)

 

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH  MJESTA (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 05.10.2016. god.

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.01.2015. god.

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 26.11.2013. god.

 

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 30.10.2012. god.

 

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

 

 

 

POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

  

 

Etički kodeks studenata Univerziteta u Tuzli
Etički kodeks studenata je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.02.2013. god.

 

Kodeks nastavničke etike 

Ovim Kodeksom propisuju se moralna i etička načela kojih se moraju pridržavati univerzitetski nastavnici, saradnici, naučnici i istraživači koji obavljaju naučno-nastavnu ili umjetničko-nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost u JU Univerzitet u Tuzli.

 

Plan institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli 

Plan institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli nastao je kao produkt projekta Strateško planiranje institucionalnog plana razvoja koje je Univerzitet proveo pod pokroviteljstvom Svjetske banke. U julu 2001. godine Univerzitet je donio Izjavu o unutrašenjem planiranju, kojom je iskazao namjeru izrade ovakvogplana i zadao osnovne smjernice svoga razvoja.

 

 

Poslovnik o radu Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli
(juli 2002.)

 

 

Pravilnik o organizovanju dodiplomskog, postdiplomskog studija i postupku za sticanje doktorata nauka u Javnu ustanovu Univerzitet u Tuzli (februar 2001.) 
(U primjeni su samo odredbe ovog Pravilnika kojima je utvrđen postupak sticanja naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora nauka.)

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o usavršavanju zaposlenika
(oktobar 2007.)

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o usavršavanju zaposlenika
 (juni 2003.)

 

Pravilnik o usavršavanju zaposlenika
(maj 2001.)

 

 

Metodologija za pripremanje prijedloga za izbor kandidata u naučno-nastavna i saradnička zvanja
(februar 2001.)

 

 

Pravilnik o priznanjima JU Univerzitet u Tuzli 
(decembar 2001.)

 

 

Poslovnik o radu Fonda za finansiranje izdavačke djelatnosti JU Univerziteta u Tuzli
 (oktobar 2005.)

 

Pravilnik o radu Fonda za finansiranje izdavačke djelatnosti JU Univerziteta u Tuzli
 (juni 2005.)

 

 

POSLOVNIK o radu Senata JU Univerzitet u Tuzli
Poslovnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11. 2000. god.

 

 

Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Tuzli
(februar 2007.)

 

PROGRAM mjera zaštite na radu i zaštite od požara za 2016. godinu
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 13.10.2016. god.

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu 
(mart 2005.)

 

POSLOVNIK o radu Etičkog komiteta JU Univerzitet u Tuzli
(februar 2005.)

 

Pravilnik o zaštiti na radu 
(septembar 2002.)

 

Pravilnik o zaštiti od požara 
(septembar 2002.)

 

POSLOVNIK o radu naučno-nastavnog odnosno Umjetničko-nastavnog vijeća fakulteta/Akademije JU Univerzitet u Tuzli
(decembar 2001.)

 

 

 

Strana:  1    2

 

   Povratak

 

</