Akti Univerziteta u Tuzli - PRAVILNICI

 

A - Z

 

 

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI
Pravnilnik je usvojen na sjednici Upravog odbora 10.07.2019. god.

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 03.04.2017. god.

 

PRAVILNIK O RADU UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 13.10.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o primopredaji dužnosti između lica imenovanih na pozicije na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2018. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.10.2016. godine

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.10.2015. godine

 

PRAVILNIK o regulisanju angažovanja nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli na drugoj visokoškolskoj ustanovi
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.09.2011. godine

 

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 05.10.2016. god.

 

PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.01.2015. god.

 

PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 26.11.2013. god.

 

PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 30.10.2012. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 14.05.2019. godine

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 05.04.2019. godine

 

PRAVILNIK o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2018. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.06.2017. god.

 

PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 05.10.2016. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.09.2016. god.

 

PRAVILNIK o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2015. god.

 

 

PRAVILNIK  o dodjeli počasnog zvanja profesor emeritus
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 26.09.2008. godine

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o usavršavanju zaposlenika
(oktobar 2007.)

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o usavršavanju zaposlenika
 (juni 2003.)

 

PRAVILNIK o usavršavanju zaposlenika
(maj 2001.)

 

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu 
(mart 2005.)

PRAVILNIK o zaštiti na radu 
(septembar 2002.)

 

PRAVILNIK o zaštiti od požara 
(septembar 2002.)

 

PRAVILNIK o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 30.08.2019. god.

 

 

PRAVILNIK o magacinskom poslovanju Tehničke službe Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 22.03.2019. godine

 

 

PRAVILNIK o uspostavljanju i vođenju rizika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2018. god.

 

 

PRAVILNIK o procedurama preknjiženja više uplaćenih sredstava u postupcima sticanja naučnog stepena magistra/master i doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 24.01.2018. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

 

PRAVILNIK o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 01.11.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o kalu, rasipu, kvaru i lomu proizvoda u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.11.2015. god.

 

 

 PRAVILNIK o postupku direktnog sporazuma na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 24.03.2015. god.

 

 

PRAVILNIK o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 21.02.2013. god.

 

 

PRAVILNIK o popisu sredstava i izvora sredstava 
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god. 

 

PRAVILNIK o procedurama i načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 
 

PRAVILNIK o načinu formiranja cijena roba i usluga 
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

PRAVILNIK o uslovima prodaje u obavljanju trgovine na malo na Univerzitetu u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 27.10.2011. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju i upotrebi mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.11.2018. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

PRAVILNIK o  korištenju mobilnih i fiksnih telefona u službene svrhe na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Tuzli
(februar 2007.)

 

 

PRAVILNIK o reprezentaciji i poklonima
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 06.01.2014. god.

 

 

PRAVILNIK o postupku pozajmljivanja vlastitih prihoda za realizaciju  projekata finansiranih iz sredstava instrumenta pretpristupne pomoći - IPA u okviru naučnoistraživačkog rada fakulteta/ADU
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

 

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.02.2019. godine

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.11.2017. god.

PRAVILNIK o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2017. god.

 

 

Pravilnik o organizaciji, sticanju i raspoređivanju prihoda od naučnoistraživačkog rada
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

Pravilnik o organizaciji, sticanju i raspoređivanju  prihoda od umjetničko-istraživačkog  i stručno-istraživačkog  rada
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.02.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o prihodima i rashodima trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 09.10.2017. god.

PRAVILNIK o prihodima i rashodima  trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.12.2015. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2019. godine

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 11.04.2018. god.

PRAVILNIK o međunarodnoj mobilnosti
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.10.2012. god.

 

 

PRAVILNIK o  izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.12.2012. god.

PRAVILNIK o načinu i postupku priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 13.06.2011. god.

 

PRAVILNIK o uslovima, kriterijima i postupku prijema studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

PRAVILNIK o kućnom redu, pravima i obavezama studenata u studentskim domovima Studentskog centra Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.05.2011. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika  o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplome o završenim ciklusima studija koje izdaje Univerzitet u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 17.02.2012. godine

PRAVILNIK o formi i grafičkim standardima diplome i dodatka diplome o završenim ciklusima studija koje izdaje Univerzitet u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.04.2011. godine

 

PRAVILNIK o organizovanju dodiplomskog, postdiplomskog studija i postupku za sticanje doktorata nauka u Javnu ustanovu Univerzitet u Tuzli (februar 2001.) 
(U primjeni su samo odredbe ovog Pravilnika kojima je utvrđen postupak sticanja naučnog stepena magistra i naučnog stepena doktora nauka.)

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o zajedničkom doktorskom studiju na Univerzitetu u TuzliI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 09.11.2018. godine

PRAVILNIK o zajedničkom doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 19.09.2018. godine

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 20.02.2017. godine

PRAVILNIK o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Drugi prečišćeni tekst)

 

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.06.2013. godine

PRAVILNIK o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine

 

PRAVILNIK o završnom radu na prvom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine
Završni rad - template

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 10.09.2015. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za  nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika  Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 10.09.2015. god.

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika JU Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.

PRAVILNIK o radu Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika Univerziteta u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.11.2011. god.
 

 

 

PRAVILNIK o načinu formiranja repozitorija doktorskih disertacija na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.10.2012. god.

 

PRAVILNIK o radu sa korisnicima usluga Univerzitetske biblioteke
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.06.2011. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Tuzli 
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 23.11.2011. god.

PRAVILNIKo izdravačkoj djelatnosti Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 13.06.2011. god.

 

PRAVILNIK o vođenju registra domaćih publikacija
(maj 2010.)

 

PRAVILNIK  o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.07.2017. god.

 

PRAVILNIK o arhivskom i kancelarijskom poslovanju
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli  održanoj 18.11.2015. god.

 

PRAVILNIK o korištenju sportskih objekata, prostora i terena Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.01.2015. god.

 

PRAVILNIK o izgledu i sadržaju simbola Univerziteta u Tuzli i njegovih organizacionih jedinica
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.12.2011. god.

 

PRAVILNIK o priznanjima JU Univerzitet u Tuzli 
(decembar 2001.)

 

PRAVILNIK o radu Etičkog komiteta za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj dana 08.11.2017. god.

 

PRAVILNIK o kriterijima za izbor u sva umjetničko-nastavna zvanja na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2017. god.

 

 

 
    Povratak