Akti Univerziteta u Tuzli - PRAVILA - A - Z

 

 

PRAVILA i PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2019. god.

 

 

PRAVILA JU UNIVERZITETA U TUZLI (prečišćeni tekst)
(februar 2003.)
(U primjeni su samo odredbe članova 74. - 97. kojima je regulisan postupak sticanja naučnog stepena doktora nauka po odredbama ranijih propisa.)

 

 

PRAVILA o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli 
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2010. god.

PRAVILA o izmjenama i dopunama Pravila o načinu  polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 26.03.2014. god.

 

 

PRAVILA studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli 
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2010. god.

O D L U KA o izmjenama i dopunama  Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2011. god.

O D L U K A o dopunama Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.11.2013. god.

O D L U K A o izmjenama Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 28.09.2018. godine

 

 

PRAVILA  studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.11.2013. godine

O D L U K A o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 17.02.2016. god.

O D L U K A o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.09.2016. god.

O D L U K A o dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 15.09.2017. god.

ODLUKA o izmjeni Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.09.2018. god.

  

 

 

 

 

 

    Povratak