Akti

Neposredni uvid u sva opća i pojedinačna akta Univerziteta u Tuzli može se izvršiti u

 Službi za pravne, kadrovske i opće poslove.

 

 

  

Z A K O N I

 

 

 

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA STATUTA JU UNIVERZITET U TUZLI (broj: 03-730-1/17 od 03.02.2017. godine)
Autentično tumačenje je usvojeno na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 29.11.2017. god.

 

S T A T U T JU UNIVERZITET U TUZLI
Statut je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.02.2017. god.

   

   

Pravila JU Univerziteta u Tuzli (prečišćeni tekst)
(februar 2003.)
(U primjeni su samo odredbe članova 74. - 97. kojima je regulisan postupak sticanja naučnog stepena doktora nauka po odredbama ranijih propisa.)

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 03.04.2017. god.

 

PRAVILNIK O RADU UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 13.10.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o magacinskom poslovanju Tehničke službe Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 22.03.2019. godine

 

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju normativa potrošnje goriva za službena putnička  vozila
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 22.03.2019. godine

 

Odluka o utvrđivanju normativa potrošnje goriva za službena putnička  vozila
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 24.09.2013. godine

 

 

Pravilnik o postupku pozajmljivanja vlastitih prihoda za realizaciju  projekata finansiranih iz sredstava instrumenta pretpristupne pomoći - IPA u okviru naučnoistraživačkog rada fakulteta/ADU

Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

 

PRAVILNIK o primopredaji dužnosti između lica imenovanih na pozicije na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2018. god.

 

PRAVILNIK o uspostavljanju i vođenju rizika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2018. god.

 

 

O D L U K A o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli za postignuti uspjeh u studiju za akademsku 2017/2018.godinu
Odluka je donesena na sjednici Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika dana 27.11.2018. god.

 

ODLUKA o organiziranju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2017/18. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.09.2018. godine

 

SMJERNICE ZA IZRADU PLANA REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.09.2018. god.

 

 

O D L U K A o utvrđivanju maksimalnog opterećenja u nastavi u akademskoj 2018/19. godini za lica koja nisu u radnom odnosu na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.09.2018. god.

 

 

STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE UNIVERZITETA U TUZLI
Strategija internacionalizacije usvojena je na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 31.08.2018. god.

 

 

PRAVILNIK o procedurama preknjiženja više uplaćenih sredstava u postupcima sticanja naučnog stepena magistra/master i doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 24.01.2018. god.

 

 

Strategija osiguranja kvaliteta Univerziteta u Tuzli 2017-2022
Strategija osiguranja kvaliteta usvojena je na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.07.2017. god.

 

PRAVILNIK O OSIGURANJU KVALITETA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 05.07.2017. god.

 

 

PRAVILNIK o radu Etičkog komiteta za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj dana 08.11.2017. god.

 

 

PRAVILNIK o kriterijima za izbor u sva umjetničko-nastavna zvanja na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2017. god.

 

 

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.02.2019. godine

 

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 27.11.2017. god.

 

PRAVILNIK o procedurama realizacije međunarodnih projekata na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 12.06.2017. god.

 

 

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIJEMA STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli 04.09.2018. god.

 

Odluka o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.07.2018. god.

 

Odluka o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 26.06.2018. god.

 

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 13.06.2018. god.

 

 

O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2018/19. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 06.07.2018. god.

 

 

O D L U K A o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli za postignuti uspjeh u studiju za školsku 2016/2017.godinu
Odluka je donesena na sjednici Odbora Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika održanoj 13.10.2017. god.

 

O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2017/18. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 06.09.2017. god.

 

 

ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za ponovno polaganje završnog ili popravnih ispita iz  nastavnih predmeta studijske godine koju student obnavlja
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 05.07.2017. god.

 

O D L U K A o iznosu participacije i školarine u troškovima sva  tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj   2017/18 godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 07.06.2017. god.

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 30.05.2018. god.

 

PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA  STUDIJA  NA UNIVERZITET U TUZLI
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 21.04.2017. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

 

PRAVILNIK o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 01.11.2016. god.
 

Zahtjev za odobravanje službenog putovanja - obrazac

 

 

PROCEDURE za izradu plana realizacije nastave za prvi, drugi i treći ciklus studija
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.02.2017. god.

 

Odluka o utvrđivanju liste afilijacija fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 11.05.2016. god.

 

Računovodstvene politike za Univerzitet
Računovodstvene politike su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

Pravilnik o organizaciji, sticanju i raspoređivanju prihoda od naučnoistraživačkog rada
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

Pravilnik o organizaciji, sticanju i raspoređivanju  prihoda od umjetničko-istraživačkog  i stručno-istraživačkog  rada
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.02.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o prihodima i rashodima trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 09.10.2017. god.

PRAVILNIK o prihodima i rashodima  trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.12.2015. god.

 

 

Odluka o utvrđivanju cjenovnika za iznamljivanje sportskih dvorana i terena Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cjenovnika za iznamljivanje Univerzitetske sportske dvorane i nogometnog terena u Kampusu Univerziteta u Tuzli broj:04-7559-3.1/13 od 22.10.2013. godine
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 09.10.2017. god.

 

P R A V I L N I K o kalu, rasipu, kvaru i lomu proizvoda u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.11.2015. god.

 

Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja
Lista kategorija je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli  održanoj 18.11.2015. god.

 

Pravilnik o arhivskom i kancelarijskom poslovanju
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli  održanoj 18.11.2015. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 05.04.2019. godine

 

PRAVILNIK o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 27.04.2018. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.06.2017. god.

 

PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 05.10.2016. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.09.2016. god.

 

PRAVILNIK o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2015. god.

 

 


UPUTSTVO o kolanju računovodstvene dokumentacije
Uputstvo je doneseno na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.06.2015. god.

 

 

ODLUKA o izmjeni Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 17.12.2018. god.

 

ODLUKA o izmjeni i dopuni Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.03.2018. god.

 

ODLUKA o dopuni Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora 09.10.2017. god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za F BIH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.06.2016. god.

 

PROCEDURE o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem  ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 15.04.2015. god.

 

 

O D L U K A o utvrđivanju visine naknade za štampanje diploma  koje izdaje Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 15.04.2015. god.

 

 

PRAVILNIK o postupku direktnog sporazuma na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 24.03.2015. god.

 

P R A V I L N I K o korištenju sportskih objekata, prostora i terena Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.01.2015. god.

 

 

ODLUKA o primjeni načela politike osiguranja kvaliteta nastave i mjere za njeno efikasno i zakonito obavljanje na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.10.2014. god.

  

ODLUKA o usvajanju obrasca syllabusa nastavnih predmeta
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.04.2014. god.

 

SYLLABUS OBRAZAC
SYLLABUS za dvosemestralni nastavni predmet (Medicinski fakultet)

 

 

Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu  polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 26.03.2014. god.

 

Indeks registar informacija pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
(mart, 2014)

 

Vodič za pristup informacijama pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama
(mart, 2014)
 

 

PRAVILNIK o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 21.02.2013. god.

 

PROCEDURE obračuna i isplate plaća i naknada plaća
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 21.02.2013. god.

    

 

RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAJEDNIČKOM DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 09.11.2018. godine

 

PRAVILNIK O ZAJEDNIČKOM DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 19.09.2018. godine

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TREĆEM CIKLUSU – DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 20.02.2017. godine

 

PRAVILNIK O TREĆEM CIKLUSU - DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 08.02.2017. god.

 

SMJERNICE ZA IZRADU STUDIJSKIH PROGRAMA III CIKLUSA STUDIJA 
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

 

 

ODLUKA o izmjeni Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.09.2018. god.

O D L U K A o dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 15.09.2017. god.

O D L U K A o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.09.2016. god.

O D L U K A o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 17.02.2016. god.

Pravila  studiranja na drugom  ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.11.2013. godine

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.06.2013. godine

Pravilnik o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine

 

Pravilnik o završnom radu na prvom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine
Završni rad - template

 

 

O D L U K A O IZMJENAMA  PRAVILA STUDIRANJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 28.09.2018. godine

O D L U K A o dopunama Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.11.2013. god.

O D L U KA o izmjenama i dopunama  Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2011. god.

Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli 
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2010. god.

 

Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu  polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 26.03.2014. god.

 

Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli 
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2010. god.

 

 

P R A V I L N I K o izgledu i sadržaju simbola Univerziteta u Tuzli i njegovih organizacionih jedinica
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.12.2011. god.

 

 

 

Strana:  1    2