Akti

Neposredni uvid u sva opća i pojedinačna akta Univerziteta u Tuzli može se izvršiti u

 Službi za pravne, kadrovske i opće poslove.

 

 

 

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOJ NAOBRAZBI
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 5, dana 17.03.2017. god.

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 10, dana 10.09.2016. god.

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU
Zakon je objavljen u Službenim novinama TK br. 7, dana 22.06.2016. god.

 

Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

 

 

S T A T U T JU UNIVERZITET U TUZLI
Statut je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 03.02.2017. god.

   

   

Pravila JU Univerziteta u Tuzli (prečišćeni tekst)
(februar 2003.)
(U primjeni su samo odredbe članova 74. - 97. kojima je regulisan postupak sticanja naučnog stepena doktora nauka po odredbama ranijih propisa.)

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora 03.04.2017. god.

 

PRAVILNIK O RADU UNIVERZITETA U TUZLI
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 13.10.2016. god.

 

 

O D L U K A o dodjeli priznanja studentima Univerziteta u Tuzli za postignuti uspjeh u studiju za školsku 2015/2016.godinu
Odluka je donesena na sjednici Odbora Fonda za nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno i stručno usavršavanje zaposlenika održanoj 15.11.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 09.03.2017. god.

 

PRAVILNIK o naknadama troškova za službena putovanja
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 01.11.2016. god.
 

Zahtjev za odobravanje službenog putovanja - obrazac

 

 

O D L U K A o poništavanju Konkursa za izbor i imenovanje  4 člana  Upravnog odbora koje imenuje Senat  Univerziteta u Tuzli i to 3 (tri) člana iz reda akademskog osoblja i 1 (jednog ) člana  iz reda studenata Univerziteta
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 29.09.2016. god.

 

O D L U K A o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 29.09.2016. god.

 

O D L U K A o raspisivanju Javnog poziva istaknutim stručnjacima iz prakse za angažovanje u naučno-nastavnom procesu za izvođenje vježbi na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.09.2016. god.

 

O D L U K A o utvrđivanju visine naknade za ponovno polaganje završnog ili popravnih ispita iz nastavnih predmeta studijske godine koju student obnavlja u akademskoj 2016/17. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.09.2016. god.

 

 

PROCEDURE za izradu plana realizacije nastave za prvi, drugi i treći ciklus studija
Procedure su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 20.02.2017. god.

 

O D L U K A o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2016/17. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 13.07.2016. god.

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o datumu početka nastave, vremenskom planu realizacije nastave i polaganju ispita na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2015/16. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 13.07.2016. god.

 

O D L U K A o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/17. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 17.06.2016. god.

 

Odluka o utvrđivanju liste afilijacija fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 11.05.2016. god.

 

Računovodstvene politike za Univerzitet
Računovodstvene politike su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

Pravilnik o organizaciji, sticanju i raspoređivanju prihoda od naučnoistraživačkog rada
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.02.2016. god.

 

Pravilnik o organizaciji, sticanju i raspoređivanju  prihoda od umjetničko-istraživačkog  i stručno-istraživačkog  rada
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.02.2016. god.

 

 

PRAVILNIK o prihodima i rashodima  trećeg ciklusa studija – doktorski studij na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.12.2015. god.

 

O D L U K A o utvrđivanju elemenata za izradu ugovora o angažovanju spoljnjih saradnika u izvođenju nastave  na   trećem ciklusu studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli  koji  se realizira od  akademske 2015/16. godine
Odluku  je donio Rektor Univerziteta u Tuzli, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli, dana 28.12.2015.

 

 

P R A V I L N I K o kalu, rasipu, kvaru i lomu proizvoda u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.11.2015. god.

 

Lista kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja
Lista kategorija je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli  održanoj 18.11.2015. god.

 

Pravilnik o arhivskom i kancelarijskom poslovanju
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli  održanoj 18.11.2015. god.

 

 

PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 05.10.2016. god.

 

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.09.2016. god.

 

PRAVILNIK o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2015. god.

 

 

ODLUKA o utvrđivanju roka za završetak studija licima u statusu imatrikulanta na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.09.2015. god.

 


UPUTSTVO o kolanju računovodstvene dokumentacije
Uputstvo je doneseno na sjednici Upravnog odbora održanoj 29.06.2015. god.

 

 

ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za F BIH
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 28.06.2016. god.

 

PROCEDURE o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem  ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 15.04.2015. god.

 

 

O D L U K A o utvrđivanju visine naknade za štampanje diploma  koje izdaje Univerzitet u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 15.04.2015. god.

 

 

PRAVILNIK o postupku direktnog sporazuma na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 24.03.2015. god.

 

P R A V I L N I K o korištenju sportskih objekata, prostora i terena Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj 22.01.2015. god.

 

 

ODLUKA o primjeni načela politike osiguranja kvaliteta nastave i mjere za njeno efikasno i zakonito obavljanje na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.10.2014. god.

  

PRAVILNIK o  načinu vrednovanja kriterija u  postupku izbora i zasnivanja radnog odnosa asistenata i viših asistenata  na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 11.06.2014. god.

  

ODLUKA o usvajanju obrasca syllabusa nastavnih predmeta
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.04.2014. god.

 

SYLLABUS OBRAZAC
SYLLABUS za dvosemestralni nastavni predmet (Medicinski fakultet)

 

 

Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu  polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 26.03.2014. god.

 

Indeks registar informacija pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
(mart, 2014)

 

Vodič za pristup informacijama pod kontrolom Univerziteta u Tuzli
Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama
(mart, 2014)

 

ODLUKA o prihodima i rashodima trećeg ciklusa studija - doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli za generaciju studenata upisanu akademske 2012/2013 godine
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 03.12.2013. god.

  

 

PRAVILNIK o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 21.02.2013. god.

 

PROCEDURE obračuna i isplate plaća i naknada plaća
Procedure su donesene na sjednici Upravnog odbora održanoj 21.02.2013. god.

    

 

RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TREĆEM CIKLUSU – DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 20.02.2017. godine

 

PRAVILNIK O TREĆEM CIKLUSU - DOKTORSKOM STUDIJU NA UNIVERZITETU U TUZLI (Drugi prečišćeni tekst)
Pravilnik je donesen na sjednici Senata održanoj 08.02.2017. god.

 

SMJERNICE ZA IZRADU STUDIJSKIH PROGRAMA III CIKLUSA STUDIJA 
Smjernice su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.10.2011. god.

 

O D L U K A o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.09.2016. god.

O D L U K A o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 17.02.2016. god.

Pravila  studiranja na drugom  ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.11.2013. godine

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 19.06.2013. godine

Pravilnik o završnom magistarskom radu na drugom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine

 

Pravilnik o završnom radu na prvom ciklusu studija Univerziteta u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.07.2012. godine
Završni rad - template

 

 

O D L U K A o dopunama Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 06.11.2013. god.

O D L U KA o izmjenama i dopunama  Pravila studiranja na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 02.11.2011. god.

Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli 
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2010. god.

 

Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu  polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 26.03.2014. god.

 

Pravila o načinu polaganja ispita i ocjenjivanju studenata na Univerzitetu u Tuzli 
Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 18.11.2010. god.

 

 

P R A V I L N I K o izgledu i sadržaju simbola Univerziteta u Tuzli i njegovih organizacionih jedinica
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 28.12.2011. god.

 

 

 

Strana:  1    2