OBAVIJEST

FILOZOFSKI FAKULTET
Tuzla, 30.03.2017. god.

 


O B A V I J E S TArnela Agić  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:„Analiza razlika u pripremanju nastavnika razredne nastave sa aspektom na metodičku artikulaciju sata tjelesnog i zdravstvenog odgoja“.Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 13.04.2017. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr sc. Selma Porobić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast "Pedagogija"
na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
2. Dr sc. Dževad Džibrić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast "Teoretsko-metodičke osnove sporta"
na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
3. Dr sc. Tarik Huremović, docent izabran za užu naučnu oblast "Teoretsko-metodičke osnove sporta"
na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u TuzliRezervni član Komisije:  doc. dr. Damir Ahmić.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 REZIME RADA


Odgoj i obrazovanje spadaju u najsloženije, a u isto vrijeme i najodgovornije ljudske djelatnosti. Rezultati koji se njome ostvaruju zavise od mnogih vanjskih i unutrašnjih faktora, ali je nastavnik razredne nastave svakako jedan od najvažnijih. Pri organizacionom pripremanju za sat nastavnik treba voditi brigu o mjestu rada, prostoru na kojem će se sat održati. Podrazumijeva se  i pripremanje sprava i pomagala. Ubraja se i odijevanje nastavnika, direktno ili indirektno. Dobra pripremljenost za sat nije samo garancija nastavniku za uspješan rad nego i njegovim učenicima da u tom radu uživaju. Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja stavova nastavnika razredne nastave prema tjelesnom i zdravstvenom odgoju, njihove pripreme za sat sa aspektom na metodičku artikulaciju sata tjelesnog i zdravstvenog odgoja, kao i moguće razlike između njih u odnosu na  mjesto rada. Provedeno je na uzorku od 80 ispitanika, nastavnika razredne nastave određenih osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, oba spola, starosne dobi 25-60 godina. Ispitanici su podijeljeni na dva subuzorka: subuzorak od 40 ispitanika koji izvode nastavu u gradskim školama i subuzorak od 40 ispitanika koji izvode nastavu u prigradskim školama. Od instrumenata je korišten anketni upitnik.
Analizirajući frekvencije odgovora u sva tri primijenjena seta varijabli (stav i mišljenje nastavnika razredne nastave prema tjelesnom i zdravstvenom odgoju, metodička artikulacija sata tjelesnog i zdravstvenog odgoja i didaktičko-metodički kriteriji pripreme za sat tjelesnog i zdravstvenog odgoja) kod ispitanih nastavnika potvrdile su postavljene hipoteze.
Mann-Whitney U testom utvrđeno je postojanje statistički značajnih razlika u primijenjenim setovima varijabli između ispitanih nastavnika u odnosu na mjesto rada.