OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 11.12.2017. godine

 O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Abdulović dr Indira, dana 10.01.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


„Policitemija u predikciji perinatalnog ishoda novoređenčadi male i velike porođajne mase“


pred Komisijom u sastavu:1.   dr. sc. Fahrija Skokić, redovni profesor za nastavni predmet “Pedijatrija”
      Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzl, predsjednik,
2.   dr. sc. Selmira Brkić,     redovni profesor za nastavni predmet „Patofiziologija“
      Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3.   dr. sc. Selma Muratović, docent za nastavni predmet “Pedijatrija”
      Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
 


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.