PONIŠTENJE DIJELA K O N K U R S A za izbor u naučno nastavna i saradnička zvanja na fakultetima Univerziteta u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa