K O N K U R S za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) na fakultetima Univerziteta u Tuzli