Poziv apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Bülent Ecevit univerziteta za akademsku 2017/2018. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 17.02.2017. godine

 


Obavještavamo vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Bülent Ecevit univerziteta, Merkez, Turska. Poziv je otvoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli.


Dokumentacija koju prilažu studenti:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski /Student Application Form
2.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/ Student Information Form
3.Prijedlog Ugovora o učenju / Learning Protocol
4.Dokaz o poznavanju jezika
5.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača
6.Kopija pasoša

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/Academic Staff Application Form
2.Prijedlog plana rada/ Academic Staff Mobility Programme
3.Kopija pasoša

Krajnji rok za apliciranje je 24.02.2017. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba i putem protokola Univerziteta u Tuzli, u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – BÜLENT.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.